Alltinget

Alltinget (Alþingi), det isländska paralamentet, är den högsta förvaltningsinstansen på Island och samtidigt den äldsta. Alltinget stiftades år 930 på Þingvellir och det har en nästan obruten 1000-årig tradition bakom sig. I våra dagar sammanträder Alltinget i parlamentshuset (Alþingishúsið) i Reykjavík där verksamheten inleddes år 1881. Vid särskilda tillfällen - såsom år 1944 - kan Alltinget sammanträda på Þingvellir eller någon annanstans.

Representanterna på Alltinget väljs för fyra år i sänder i åtta valkretsar. Alla aderton år fyllda är röstberättigade och har rätt att ställa upp som kanditater.

Alltinget är den högsta lagstiftande instansen. Här fattas beslut om budgeten, skatterna och medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Enligt grundlagen är Alltingets plena öppna för alla. Diskussionen leds av talmannen och fyra vicetalmän.

Inom Alltinget verkar tolv permanenta utskott med nio parlamentsledamöter i vart och ett, endast ekonomiutskottet har elva medlemmar. Direkt under Alltinget verkar två statliga ämbetsverk: Statens revisionsverk (Ríkisendurskoðun) och justitieombudsmannens kansli (Umboðsmaður Alþingis).
 


Ytterligare information på Alltingets hemsida www.althingi.is

Video Gallery

View more videos