Ny økonomisk prognose for Island

Islands Finansministerium offentliggjorde i går en ny makroøkonomisk prognose for den islandske økonomi for 2006 - 2007, men prognosen er endvidere blevet fremregnet til året 2010. Ministeriet fastholder sin tidligere forudsætning for økonomisk vækst til trods for uroen på de finansielle markeder i de sidste måneder.

Ministeriet forudser en økonomisk vækst på 4,8 % i år, som bygger på en ændret sammensætning af vækstgrundlaget. Efterspørgsel indenlands og import aftrappes imens eksport af aluminium vil stige markant.

Offentlige udgifter vil reduceres i 2007, som følge af en stram økonomisk politik i de seneste år og færdiggørelsen af igangværende energiprojekter i Island. Alligevel, regner man med at en kraftig vending i eksporten vil føre til en BNP vækst på 1,8 %.

Det store underskud på landets handelsbalance, som var 16,5 % af BNP i 2005, har været en uundgåelig konsekvens af en midlertidig økonomisk indsprøjtning som følge af store investeringer indenfor energi- og aluminiumssektoren. Ministeriet regner med at underskuddet på handelsbalancen reduceres til 14,4 % af BNP i år og kommer helt ned på 7,7 % af BNP i 2007.

Inflationen i 2005 var omkring 4 % i gennemsnit pga. af voldsomme prisstigninger på boligmarkedet. Boligprisernes himmelfart viser sig nu at være aftagende men svækkelsen af kronekursen vil bestemt have inflationsvirkninger på konsumpriserne. Derfor regner man med 5,9 % inflation i år, men det er tale om en kortvarig effekt og derfor forventer man at inflationsraten falder til et gennemsnit på 3,5 % i 2007.

I prognoserne for 2008-2010 forudser man at den islandske økonomi gradvist vil komme igen i balance, med en BNP vækst på 2,5 % og at underskuddet på handelsbalancen vil minimeres til omkring 2 % af BNP i afslutningen af perioden.

Island er en del af den internationale økonomi, med de medfølgende muligheder og udfordringer. Island er, iflg. mange internationale rapporter, blandt de mest konkurrencedygtige økonomier i verden, pga. af landets menneskelige kapital, den teknologiske udvikling og den effektive struktur. Virksomhederne, som nyder godt af de positive økonomiske driftsvilkår, er profitable og fleksible nok til at takle brydningstider og skiftende omstændigheder.

Statskassens position er stærk og husholdningernes aktiver er mange gange større end deres samlede gæld. Det konkluderes derfor at risikoen for at den økonomiske fremgang, som er blevet opnået de sidste par år, bliver stanset, er meget begrænset.

Den største uvished i ministeriets prognose relaterer til udviklingen på valutamarkederne og om yderligere omfattende investeringer storindustrien.

Finansministeriets prognose kan hentes her.

Video Gallery

View more videos